ELEKTRİK DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Giriş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 21.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28504 sayılı Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklikler yapmış olup, söz konusu değişiklikler 11 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin değiştirilen maddeleri ve değişikliklerin içeriği aşağıda değerlendirilmiştir.

Maddede Yapılan Değişiklikler

Yönetmeliğin ilk halinde teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesinden sonra elde edilen ölçüm sonuçlarına ilişkin bazı teknik kriterler ve usuller bulunmaktaydı. Ancak yeni gelen düzenlemeyle dağıtım bölgesine ilişkin genel teknik kalite ölçümüne ilişkin teknik kriter ve uygulamalarda bazı değişikliklere gidilmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre, dağıtım bölgesine ilişkin genel teknik kalite ölçümü, bu madde çerçevesinde belirlenen sayıda teknik kalite ölçüm cihazının belirlenen noktalara tesis edilmesi suretiyle yapılacaktır.

Eski düzenlemeye göre teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesinden sonra elde edilen ölçüm sonuçları dağıtım bölgesin bazında TS EN 50160:2011 standardına uygun olarak yıllık bazda takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar bir rapor halinde kuruma sunulmakta idi.

Yeni düzenleme ile yıllık kalite ölçüm dönemi, ait olduğu yılın Nisan ayında teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle başlayacak olup müteakip yılın Mart ayı sonunda nihayete erecektir. Ayrıca yeni düzenlemede ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardına uygun olması yükümlülüğü de ortadan kaldırılmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında ise, esasa ilişkin bir değişiklik olmamakla birlikte dağıtım şirketinin görev bölgesinde tesis edilecek teknik kalite ölçüm cihazı sayısının, Ocak ayında bildirilen Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan verilere göre ve Yönetmelikte belirtilen diğer usul ve esaslara göre belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Üçüncü fıkrada, süre hesaplamada kullanılan aylara ilişkin değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre teknik kalite ölçüm cihazı tesis edilecek yerlere ilişkin olarak, dağıtım şirketi tarafından Aralık ayı sonu itibariyle güncel verilerin Ocak ayı sonuna kadar Tablo 13’e uygun şekilde elektronik ortamda hazırlanmış olarak Kuruma sunulması gerekmektedir. Bu tablodan Kurum tarafından seçilen noktalar Mart ayının 15 inci gününe kadar dağıtım şirketine bildirilir. Dağıtım şirketi ise, cihazları Nisan ayı içerisinde bu noktalarda tesis ederek yer değişikliği yaparak teknik kalite ölçümlerini gerçekleştirir.

Dördüncü ve beşinci fıkralar ise Yönetmelik değişikliği ile yeni getirilmiş düzenlemelerdir. Dördüncü fıkraya göre, Teknik Kalite Ölçüm Raporları, ölçüm yapılan noktalara ilişkin TS EN 50160:2011 standardına uygun haftalık raporlar esas alınarak ilki cihazların tesis edilmesinden itibaren başlamak üzere sırasıyla Haziran, Eylül, Aralık ve Mart aylarının sonuna kadar olan müteakip dönemleri kapsayacak ve ilgili dönem sonuna kadar tamamlanan hafta verilerini içerecek şekilde dağıtım bölgesi bazında hazırlanıp her bir dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma bildirilir.

Yönetmeliğe yeni eklenen beşinci fıkraya göre ise, Kurul tarafından belirlenen teknik kalite parametrelerine ilişkin kriterlerin sağlanamadığı noktalardaki teknik kalite ölçüm cihazları sökülmez ve müteakip yıllık dönemde de aynı noktada ölçüm yapılmaya devam edilir. Bu kapsamda ölçüm cihazları, yeni döneme ilişkin cihaz sayısı hesabında dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki uygulama için esas alınacak teknik kalite parametreleri ve bu parametrelere ait sınır değerler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilebilir.


Altıncı fıkrada ise esaslı bir değişiklik olmamakla birlikte cümleye bazı eklemeler yapılmıştır. Mevcut değiştirilmiş hükme göre Kurum tarafından gerek görüldüğünde veya denetim yetkisini haiz kurum/kuruluşlar tarafından yapılan/yaptırılan denetimlerde, önceki yıllarda yapılan noktalarda veya başka yerlerde de teknik kalite ölçümü yapılmasının istenilmesi mümkün kılınmıştır.

27. Maddede Yapılan Değişiklikler

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, 27. maddenin “Kalite Raporları” olan madde başlığı “Genel Kalite Raporları” olarak değiştirilmiştir. Madde içerisinde yapılan değişiklik incelendiğinde madde metninin genişletildiği görülmektedir. Buna göre dağıtım şirketlerine ilgili yıla ait tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kaliteye ilişkin gerçekleşmelere göre yapılacak analiz ve değerlendirmeler ile bunlara bağlı olarak dağıtım tesisleri, bilişim sistemleri, iş süreçleri, çalışanlar vb. hususlarda yapılan ve yapılması planlanan iyileştirme çalışmalarını ve önceki yıla ait genel kalite raporunda yapılması planlanmış olan çalışmaların durumunu içeren Genel Kalite Raporunu müteakip yılın Haziran ayı sonuna kadar Kuruma sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda hüküm altına alınan bir diğer husus ise Genel Kalite Raporunun içerik planında ve/veya raporunda yer alması gereken asgari bilgilerin Kurum tarafından belirlenebilecek olmasıdır. Bu raporlarda gerektiği hallerde yapılabilirlik etütleri ile tarafsız uzman, kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerine de yer verilebilir.

Geçici Madde

Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir. İşbu değişikliğin “2017 yılına ilişkin uygulamalar” başlıklı 3. maddesinde 2016 yılına ait Teknik Kalite Ölçüm Raporunun yıllık olarak 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar olan verileri içerecek şekilde 31 Mayıs 2017 tarihine kadar Kuruma sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

2017 yılında tesis edilecek teknik kalite ölçüm cihazlarına ilişkin olarak ise;

Tesis edilecek cihaz sayısının hesaplanmasında 2016 yılı Ocak ayında sunulan Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 verilerinin kullanılacağı,

Cihaz tesis edilecek noktaların Kurum tarafından, 2016 yılında sunulan Tablo 13 verileri esas alınarak belirleneceği ve 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar dağıtım şirketlerine bildirileceği,

Teknik kalite ölçüm cihazlarının, Kurum tarafından bildirilen noktalara dağıtım şirketi tarafından 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde tesis edileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca beşinci fıkrada belirtilen uygulamanın da 2017 yılına ait teknik kalite ölçüm sonuçları esas alınmak suretiyle 2018 yılında başlayacağı belirtilmiştir.

Sonuç II- SONUÇ

Yönetmelikte yapılan değişiklikler dağıtım piyasasında hizmet kalitesini artırmaya yönelik değişikliklerdir. Yapılan değişiklikler bu sebeple olumlu değerlendirilmektedir.