6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN GEÇİCİ 8. MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİİĞİ 03.07.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETE YAYINLANARAK YÜYÜRLÜĞE GİRDİ

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki elektrik üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hâle getirilmesine dair yönetmelik, 03.07.2017 tarihinde 30103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik ile 6446 sayılı Kanunda öngörülen elektrik üretim tesislerini çevre mevzuatıyla uyumlulaştırma amacı kapsamında düzenleme yapılmış, ve bu düzenlemeye uygunluğun sağlanması için bir denetim sistemi öngörülmüştür.

Tam ismi 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8 İnci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği olan yönetmeliğin dayanak maddesi olan 6446 sayılı Kanunun geçici 8. maddesi, elektrik üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktaydı. Bu amaç doğrultusunda geçici 8. madde ile Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ), kamuya ait elektrik üretim şirketlerine ve özel veya özelleştirilmiş elektrik üretim şirketlerine çevre mevzuatına uyum sağlamaya yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için 31/12/2018 tarihine kadar süre tanınmakta, bu süre zarfında çevre mevzuatına aykırılık sebebiyle idari para cezası ve elektrik üretim faaliyetini durdurma cezası verilemeyeceğini hükme bağlanmaktaydı. Söz konusu hükümde ayrıca çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esasların Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği düzenlenmekteydi.

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8 İnci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş, ayrıca süreci takip etmek ve denetlemek amacıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa bir komisyon kurması öngörülmüştür. Yönetmeliğe göre bu komisyon, lisans sahibi üretim şirketlerinin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla sunacağı planı (iş termin planı) ve bu plan üerinde yapılacak muhtemel revizyonları inceleme, yapacağı inceleme üzerine üretim şirketine görüş bildirerek plan üzerinde düzeltme,değişiklik ve-veya ek bilgi ve belge talep etme, iş termin planlarını değerlendirerek teknik olarak uygunluğuna karar verme ve onaylama, iş termin planlarındaki ilerlemeyi takip etme ve İş termin planlarının izlenmesi amacıyla yerinde inceleme yapma veya yaptırma yetkilerine sahiptir.

Yönetmeliğin kapsamına Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıkları ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketleri girmektedir.

Yönetmeliğin elektrik üretim şirketlerine yüklediği sorumluluklara gelince; elektrik üretim şirketleri sahip oldukları her bir tesis için ayrı ayrı iş termin planı hazırlamak ve bu planlar ile planlardaki muhtemel revizyonları Komisyon tarafından incelenmek üzere Bakanlığa sunmakla mükellef kılınmıştır. Elektrik üretim şirketleri ayrıca iş termin planının Komisyon tarafından onaylanması üzerine söz konusu iş termin planlarına uygun faaliyet göstermek, plan kapsamındaki ilerlemeleri gösteren raporu dörder aylık periyotlarla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına sunmak, komisyon tarafından talep edilmesi halinde iş termin planında yapılacak düzeltme,değişiklik ve-veya ek bilgi ve belgeleri süresi içerisinde Bakanlığa sunmak ve Komisyon tarafından onaylanan iş termin planına uyulmaması veya gecikme olması halinde gerekçeleri açıklanarak bilgi-belgeler ile birlikte Bakanlığa sunmak yükümlülüğü altındadır. Ayrıca elektrik üretim şirketlerinin Yönetmeliğin yayım tarihi olan 03.07.2017 tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilk iş termin planlarını hazırlayarak üç nüsha basılı ve ayrıca elektronik ortamda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığın sunmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, 03.07.2017 tarihinde 30103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6446 Sayili Elektrik Piyasasi Kanununun Geçici 8 İnci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile elektrik üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlulaştırılmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiş, elektrik üretimi yapan tesislerin her biri için en geç bir ay içinde bir termin iş planı hazırlanarak bu planın Bakanlığa sunulması zorunlu kılınmış, termin iş planlarını incelemek ve uygun bulunması halinde planda yer alan hususların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için bir komisyon kurulmuş, bu komisyonun işleyişi ile elektrik üretim şirketlerinin uyması gereken esaslar belirlenmiştir.