7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Çerçevesinde Alacağın Devri İşlemleri

I. TARAFIMIZCA DEĞERLENDİRİLECEK MESELE

Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri genellikle Spor Federasyonlarından olan alacaklarını, kulüp başkanına, yönetim kurulu başkanına veya borçlu olduğu herhangi bir kişiye devretmektedirler. Yapılan bu işlem Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun 183. maddesi ve devamında düzenlenen alacağın devri işlemidir. Alacaklı; kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Ancak devre ilişkin kanuni sınırlamalar öngörülmüşse sınırlamalara uyarak devir yapılmalıdır. 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (Kanun) ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin alacaklarının devrine ilişkin bazı sınırlamalar getirilmiştir. Getirilen sınırlamaların, mevcut temliknameler açısından değerlendirilmesi ile 7405 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önceki ve sonraki temliknameler açısından değerlendirilmesinde Spor Federasyonlarının bu sınırlamaları gözetip gözetmeyeceği hususları incelenecektir.

II. DEĞERLENDİRMELER

1. 7405 Sayılı Kanun’a Göre Temlik Sınırlamaları

Kanun’da, kulüplerin denetimi ile borç ve alacaklarına ilişkin birçok husus düzenlenmiştir. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yapacakları alacağın devri işlemlerine de Kanun’un “Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkeleri” başlıklı 20. maddesi ile bazı sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre;

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri;

- Bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşmayan ve yönetim kurulunun olağan görev süresi içerisinde doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklara ilişkin temlikleri yönetim kurulu kararıyla yapabilir.

- Bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan gelir ve alacağını üye sayısı on binden az olan spor kulüplerinde en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun, üye sayısı on binden fazla olan spor kulüplerinde üyelerin, spor anonim şirketlerinde ise sermayenin en az üçte birini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin katılacağı genel kurulda, spor kulüplerinde toplantıya katılanların en az dörtte üçünün, spor anonim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile devredebilir. (m.20/4)

- Mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarını üye sayısı on binden az olan spor kulüplerinde en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun, üye sayısı on binden fazla olan spor kulüplerinde üyelerin, spor anonim şirketlerinde ise sermayenin en az üçte birini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin katılacağı genel kurulda, spor kulüplerinde toplantıya katılanların en az dörtte üçünün, spor anonim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile devredebilir. (m.20/4) Ancak bu tür gelir ve alacakların temlikinde, hiçbir şekilde bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçemez. (m. 20/4)

- Yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere hak ve alacaklarını devredemez. (m. 20/8)

2. Alacağın Devrine İlişkin 7405 sayılı Kanunda Yer Alan Sınırlamaların Spor Federasyonları Tarafından Gözetilip Gözetilemeyeceği

Alacağın devri, Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 183 ve devamında düzenlenmektedir. Prensip olarak, her alacak hakkı borçlunun rızası aranmaksızın, alacaklı ve üçüncü kişi arasında yapılan sözleşme ile devredilebilir. Aynı hükümde, istisnai olarak, alacağın niteliği, kanun veya sözleşmenin devre engel oluşturabileceği öngörülmektedir. Kanunun alacağın devrini emredici bir hukuk kuralı ile yasakladığı hâllerde, bu yasağa aykırı olarak gerçekleştirilen alacağın devri işlemi -söz konusu kurala aykırılık hâlinde başka bir hükümsüzlük yaptırımı uygulanması kanunda özel olarak düzenlenmiş olmadıkça- BK 27/I uyarınca kesin hükümsüz olur. Böyle bir devir sadece borçlu karşısında değil, devredenle devralan arasında da hüküm ve sonuç doğurmaz. Hâkim, kanundan kaynaklanan bir devir yasağına aykırılık bulunduğunu ve devrin kesin hükümsüz olduğunu görevi gereği kendiliğinden göz önüne almak zorundadır. Aynı şekilde devre ilişkin sınırlamalar söz konusu olduğunda da sınırlamalara uygun olarak yapılmayan devir, geçersizlik sonucunu doğurur. Devir işleminin geçersiz olduğu durumlarda borçlu devralan alacaklıya ifada bulunarak borçtan kurtulmuş olmaz. Borçlu ancak TBK m. 186 uyarınca alacağın devredildiği, devreden veya devralan tarafından kendisine bildirilmemişse, önceki alacaklıya; alacak birkaç kez devredilmişse, son devralan yerine önceki devralanlardan birine iyiniyetle ifada bulunarak borcundan kurtulur.

Spor Federasyonlarına alacağın devri bildirildiğinde, Spor Federasyonları yükümlülüklerinden kurtulabilmek için devrin geçerliliğini incelemek zorundadır. Kanundaki sınırlamalara uygun yapılmayan bir devir geçersizlik sonucunu doğuracağından, devralana yapılan ödeme ile Spor Federasyonları kanundan doğan yükümlülüklerinden kurtulmuş olmaz. Bu inceleme kulübün veya devralan alacaklının, alacağın devri sözleşmesine ekleyeceği belgeler ile şekli olarak yapılabilir. (Ör: genel kurul tutanağının noter onaylı sureti, yasaklı kişilere devir yapılmadığına dair taahhütname, pay oranlarını gösterir belge vs.)

3. 7405 sayılı Kanununda Yer Alan Düzenlemelerin Zaman Bakımından Uygulanması

a. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Devirlerin Durumu

7405 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı 59. maddesi ile kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Kanunlar kural olarak; yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanırlar, kanunun yürürlüğünden önceki olaylara uygulanmaz. Bu ilkenin amacı, hukukun vatandaşlara sağladığı güvenin sürekli olmasıdır. Özel hukukta yeni çıkan kanun aksine bir hüküm olmadıkça eski kanun zamanındaki olaylara uygulanmaz; yürürlüğe girdiği zamandan sonraki olaylara uygulanır.

Alacağın devrinin bir tasarruf işlemi olması, müstakbel alacakların devrine bir engel bulunmaması, temlikname tarihinde hukuki işlemin zaten gerçekleşmiş olması, yalnızca hüküm ve sonuçlarının alacak meydana gelince doğuyor olması hususlarını gözeterek Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan temliklerde, alacağın muaccel olduğu tarihte kanun yürürlükte bulunuyor olsa da tasarruf işlemi Kanunun yürürlüğünden önce gerçekleştiğinden söz konusu sınırlamalara tabi olmayacağını değerlendiriyoruz. Ancak bu hususta kesin bir kanaate varabilmek için konunun uzmanı kişilerle ciddi bir çalıştay yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

b. Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonraki Devirlerin Durumu

Kanun’un 20. maddesi uyarınca Kulüpler yönetim kurulu kararıyla bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin en fazla yüzde 25'ini devredebileceklerdir. Ancak kulüpler nitelikli genel kurul kararıyla yönetim kurulunun olağan görev süresi ile sınırlı olmak şartıyla herhangi bir temlik sınırlamasına tabi olmadan temlik yapabilecektir. Yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek alacaklarda ise ancak yüzde 50’sine kadar olan kısmı nitelikli genel kurul kararı ile temlik edilebilecek ve bu oranı aşan miktarı hiçbir şekilde temlik edemeyeceklerdir.

Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yapılan temliklerde Spor Federasyonlarının doğrudan denetim yükümlülüğü kanunda düzenlenmemiş olsa da yukarıda yapılan açıklananlar neticesinde, Kulüpler tarafından Spor Federasyonlarına iletilen temlik işlemlerinde Spor Federasyonlarının Kanun hükümleri uyarınca kulüplerden; bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerini, mevcut ise nitelikli genel kurul kararını, görevdeki yönetim kurulunun görev süresi ile temlik edilecek alacaklara ilişkin süreyi ve temlik edilecek alacak miktarının kanunda belirtilen sınırlamalara uygunluğunu bildirmesini talep edecektir.

III. SONUÇ

Yukarıda yapılan inceleme ve değerlendirmelere göre;

a) Bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşmayan ve yönetim kurulunun olağan görev süresi içerisinde doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklara ilişkin temliklerin yönetim kurulu kararıyla yapılabileceği, bunu aşan temliklerin ise ancak nitelikli genel kurul kararıyla yapılabileceği,

b) Kanun’a göre spor kulüpleri ve şirketlerinin idari ve mali denetiminin esasen Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olduğu, ancak Spor Federasyonlarının kanuni yükümlülüğü dolayısıyla spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bir alacağının devri söz konusu olduğunda devrin geçerli olup olmadığının Spor Federasyonları tarafından incelenmesi gerektiği, aksi takdirde geçerli olmayan bir devrin varlığı halinde devralan alacaklıya yapılan ödemenin yükümlülükten kurtaramayacağı,

c) Kulüpler tarafından Spor Federasyonlarına iletilen temlik işlemlerinde Spor Federasyonlarının Kanun hükümleri uyarınca kulüplerden; bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerini, mevcut ise nitelikli genel kurul kararını, görevdeki yönetim kurulunun görev süresi ile temlik edilecek alacaklara ilişkin sürenin belirtilmesi ve temlik edilecek alacak miktarının kanunda belirtilen sınırlamalara uygunluğunun belirtilmesinin gerekli olduğu,

ç) 7405 sayılı Kanun ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gelir ve alacaklarının devredilmesine yönelik birtakım sınırlamaların ve şartların öngörüldüğü, bu sınırlamaların ve şartların Kanun’un yürürlük tarihi olan 26.04.2022 tarihinden sonra yapılan devirlere uygulanacağı,

d) Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan temliklerde, tasarruf işlemi olan temlik Kanunun yürürlüğünden önce gerçekleştiğinden söz konusu sınırlamalara tabi olmayacağı,

Sonuç ve kanaatine varılmıştır. 20.05.2022


Kaynakça:
- Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2018, 23. Bası, Yetkin Yayıncılık, Ankara 
- Oğuzman, Kemal / Öz, Turgut (2013) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, 10. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık. 
- Arıkan, M. (2005). Türk Özel Hukukunda Alacağın Temliki . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 129-155 . DOI: 10.15337/SUHFD.2017.189