7262 Sayılı Kanunla TTK'de Yapılan DEĞİŞİKLİKLER

BİLGİ NOTU

31/12/2020 tarihli ve 31251 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7262 sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” ile 6102 sayılı TTK’de değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

Hamiline yazılı payların Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Gerekli bildirimin Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılmaması adli para cezasına (bkz. TTK m. 562) bağlanmıştır. Hali hazırda hamiline pay senedi sahibi olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar gerekli işlemleri yapmak zorundadır (Geçici m. 14). Aksi halde para cezası ile karşılaşılacaktır. Hâl böyle olunca, müvekkilleriniz içinde bir anonim şirketin hamiline yazılı hisse senetlerine sahip olanlar var ise, işbu durum sizler için önem arz eder niteliktedir.


Yine aynı kanunla TTK m. 64/4’te yapılan değişiklik gereği, Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Ticaret Bakanlığı’nca ikincil mevzuat çıkarıldığında ve hangi durumlarda söz konusu defterlerin elektronik ortamda tutulması gerektiği belirlendiğinde, portföyünüzdeki şirketlerin konu hakkında bilgilendirilmesi gerekir.