6446 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca EPDK Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları %9,11 Oranında Arttırıldı.

6446 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca EPDK Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları %9,11 Oranında Arttırıldı.

12.12.2020 tarih ve 31332 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” ile 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6446 sayılı Kanun m.16’da düzenlenen idari para cezaları % 9,11 oranında arttırıldı.

Yeni düzenleme ile;

Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hâllerine aykırılık halinde 1.188.204 TL idari para cezası (m.16/1-a),

6446 sayılı kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde 1.188.204 TL idari para cezası (m.16/1-b),

6446 sayılı kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda 1.188.204 TL idari para cezası (m.16/1-c),

Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlinde 1.901.130 TL idari para cezası (m.16/1-ç),

Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması hâlinde 2.138.770 TL idari para cezası (m.16/1-d),

Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması hâlinde 2.376.415 TL idari para cezası (m.16/1-e),

Elektrik dağıtım şirketlerine verilen süre içinde genel aydınlatmaya ilişkin eksiklikleri gidermemeleri durumunda her bir armatür veya direk için Kurul tarafından 944 TL idari para cezası (m.16/8), uygulanacaktır.