24.07.2020 TARİHLİ RESMİ Gazetede Yayınlanan “YEŞİL Tarİfe” Kararı

24.07.2020 tarihli Resmi Gazetede EPDK’nın 23.07.2020 tarih ve 9467 sayılı Kurul kararı ile “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili karar ile 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Perakende Satış Tarifeleri” başlıklı 18. Maddesine iki yeni fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkralar şu şekildedir;

‘(5) Yeşil tarife: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenen tarifedir.

(6) Yeşil tarife, ilgili tüketicinin Yeşil tarifeyi seçmesi durumunda tarife tablolarında yer alan birim fiyatlar üzerinden uygulanır. Tüketici Yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.’

Söz konusu değişiklik ile yenilenebilir enerjinin kullanımının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece isteyen tüketicilere yenilenebilir enerji kaynağı olan hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütleden üretilen elektriğin sunulması sağlanacaktır.

Yine, düzenlemede serbest ya da serbest olmayan tüketici ayrımı yapılmamıştır. İsteyen tüketicinin yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine bildirmesinin yeterlidir. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecektir. Diğer taraftan ikili anlaşma akdetmiş olan serbest tüketiciler, tedarikçileri ile imzaladıkları ikili anlaşmalarının herhangi bir nedenle sona ermesi akabinde, görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi imzalayabilecek ve Yeşil Tarifeye geçme taleplerini yazılı olarak iletmeleri halinde bu tarifeden yararlanabileceklerdir.

YEKA Yönetmeliğinin bu önemi ve yarışmaların devam edecek olması nedeniyle güncellemelerin yapılması önem arz etmektedir. Yarışmalardan edinilen tecrübeler sonucu oluşan bilgi birikiminin daha verimli kullanılabilmesi ve sair amaçlarla “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”[3]yayımlanmış ve yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte EPDK, 23.07.2020 tarih ve 9468 sayılı Kurul kararı ile Yeşil Tarifeye ilişkin tarife tablosunu da yayınlamıştır. Buna göre, ilgili tarifeyi seçen tüketicilere 01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda verilen tarife tablosu uygulanacaktır.

EPDK tarafından 30.06.2020 tarih ve 9420 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen 3. Çeyrekte uygulanacak tarife fiyatlarını gösteren tablo ile yukarıda yer verilen Yeşil Enerji Bedeline ilişkin tarife tablosu karşılaştırıldığında Yeşil Tarife uygulamasının, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesini görevli tedarik şirketinden sağlayan tüketicilere 3. Çeyrekte uygulanacak tarife fiyatlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu hususa ilişkin olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Tarife uygulamasında maliyetlerin biraz yüksek olsa da, yenilenebilir enerji sektörüne verilen destek ve teşviklerle yatırım maliyetlerinin düşmesi zamanla fiyatlara da yansıyacaktır.